juni 2022

Algemene voorwaarden De Stouwe indoor tennis & padel Wierden

 1. De Stouwe indoor tennis & padel Wierden is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, beschadiging of andere schade van eigendommen van huurders en/of derden.
 2. De Stouwe indoor tennis & padel Wierden is niet aansprakelijk voor schade en/of blessures welke direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van de baan.
 3. Indien het huurbedrag niet binnen de betalingstermijn is voldaan, is De Stouwe indoor tennis & padel Wierden gerechtigd de baan/banen aan een ander toe te wijzen zonder compensatie van de huurprijs. Ook bij ongewenst gedrag kan de baanhuur beëindigd worden.
 4. Indien de huurder met tijdige betaling van de huurprijs in gebreke blijft of in strijd handelt met de algemene voorwaarden, is De Stouwe indoor tennis & padel Wierden gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist is.
 5. Een geboekte “losse baan” kan niet geannuleerd worden.
 6. Bij vaste baanhuur krijgt de huurder bij aanvang van het seizoen een vaste baan toegewezen. De Stouwe indoor tennis & padel Wierden behoudt zich het recht voor de baanindeling te wijzigen.
 7. Het eventuele belsignaal / omroep geeft aan dat de baanhuur voorbij is.
 8. Huurder en medegebruikers nemen de regels in acht die betrekking hebben op het gebruik van de baan. Deze regels hangen voor iedereen zichtbaar in de gang die toegang geeft tot de hal.
 9. De banen mogen alleen met het juiste voorgeschreven schoeisel worden betreden. Het barpersoneel heeft het recht een ieder de toegang tot de baan te weigeren indien niet het juiste schoeisel gedragen wordt of wanneer dit schoeisel vuil is.
 10. Aanwijzingen van medewerkers van De Stouwe indoor tennis & padel Wierden die worden gegeven met betrekking tot het gebruik van de baan/banen, de padel-, tennishal en overige voorzieningen dienen stipt te worden opgevolgd.
 11. Huurder en eventuele medegebruikers zijn verplicht de accommodatie in goede staat te houden. Alle beschadigingen die tijdens het gebruik van de baan ontstaan, dienen onmiddellijk te worden gemeld bij de medewerker aan de bar.
 12. Mobiele telefoons moeten in het gehele sportcomplex zodanig ingesteld staan dat ze geen overlast veroorzaken ten opzichte van de andere gebruikers van het complex.
 13. Huurder en eventuele medegebruikers dienen zich te onthouden van gedragingen die onwenselijk en/of hinderlijk kunnen zijn voor de overige gebruikers en/of medewerkers van de tennishal.
 14. De huurder kan de door hem niet benutte uren niet op een ander tijdstip inhalen.
 15. Wanneer een huurder doorspeelt op een baan waar hij geen recht op heeft, wordt daarvoor het geldende tarief in rekening gebracht.
 16. De Stouwe indoor tennis & padel Wierden behoudt zich het recht voor het complex te benutten voor het houden van toernooien en/of arrangementen en/of (tijdelijk) te sluiten indien bepaalde omstandigheden zoals reparatie of schade daartoe noodzaken. Indien dit het geval is, zal een passend inhaal-uur na overleg vastgesteld worden.
 17. Huurder is op de hoogte van de sluitingsdagen van de hal zoals vermeld op de website. In geval van sluiting in verband met feestdagen zal geen compensatie worden gegeven van de huurprijs. Wel kan huurder het uur inhalen op een andere dag c.q. tijd, welke door De Stouwe indoor tennis & padel Wierden worden aangegeven.
 18. Huurder dient zijn/haar medegebruikers van deze algemene huurvoorwaarden in kennis gesteld te hebben en blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn gedrag en het gedrag van zijn medegebruikers.
 19. De abonnementen hebben een opzeggingstermijn één maand. Zonder opzegging wordt de baanhuur van het lopende seizoen automatisch doorlopen tot het einde van het overeengekomen seizoen.
 20. Op een overeenkomst tot huur van de baan/banen is het Nederlandse recht van toepassing.
 21. De rechtbank Arnhem is uitsluitend bevoegd om van elk geschil voortvloeiend uit een overeenkomst tot huur van de baan/banen kennis te nemen.
 22. Meegebrachte drink en etenswaren zijn niet toegestaan in ons centrum, De Stouwe indoor tennis & padel Wierden behoudt zich het recht voor om bij constatering van bovenstaande de geboekte baan te stoppen, hierbij is teruggaaf van betaalde huur niet mogelijk.
 23. Padel rackets welke te huur worden aangeboden door De Stouwe indoor tennis & padel Wierden blijven ten alle tijden eigendom, bij geconstateerde gebreken / defecten na verhuur volgt automatisch de koop van dit racket, alle rackets worden voor verhuur gecontroleerd op gebreken en zijn op het moment van verhuur dan ook onbeschadigd.
 24. Bij eventuele blessures van spelers die een vaste baan / contract baan hebben voor een seizoen kunnen uitvaluren niet worden ingehaald.
 25. De eventuele schade aan de padelkooien waaronder het glas, staal, net, netpalen en kunstgras is voor rekening van de hoofdhuurder van de padelbaan.


RESERVERINGSREGELS

 1. Deze regels hebben betrekking op de mogelijkheid om een baan te reserveren via het internet. Als zodanig vormen deze regels een aanvulling op de Algemene Voorwaarden en huisregels van De Stouwe indoor tennis & padel Wierden.
 2. Spelers/deelnemers mogen vier weken vooruit reserveren. Padel boekingen hebben een minimum van 30 minuten in de daluren en 90 minuten tijdens de piekuren.
 3. Inschrijving in het systeem houdt in dat de betreffende speler/deelnemer ermee akkoord gaat dat zijn/haar gegevens worden bewaard voor gebruik in de bedrijfsvoering van De Stouwe indoor tennis & padel Wierden.
 4. De Stouwe indoor tennis & padel Wierden zal deze gegevens nooit op enige wijze aan derden ter beschikking stellen. Feitelijk bewaarder van de gegevens is KNLTB, dat moet worden beschouwd als uitvoerder van De Stouwe indoor tennis & padel Wierden, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 5. Gebruikers van het reserveringssysteem voor de banen worden spelers of deelnemers genoemd. Een reservering kan alleen worden gemaakt door een speler/deelnemer met een geldige inlogcode.
 6. Om in te loggen, dient men een geldig e-mailadres te hebben. Dit e-mailadres wordt op het moment van inschrijven gecontroleerd op geldigheid.
 7. Reserverings rechten zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De mogelijkheid om via internet te boeken is géén recht maar een privilege dat onder omstandigheden kan worden ingetrokken, waaronder het niet nakomen van de financiële verplichtingen of misdragingen door de speler/deelnemer.
 1. Spelers kunnen ‘lid’ of ‘gast’ zijn. Een gast krijgt losse baanhuur in rekening gebracht, die hij/zij kan voldoen bij de receptie van De Stouwe indoor tennis & padel Wierden of via online betalingsopties. Spelers met een lidmaatschap dat niet het gebruik van de te reserveren voorziening omvat, worden op dat onderdeel beschouwd als gast.
 2. Een reserverende speler wordt geacht zijn medespeler op te geven. De speler kan daarbij gebruikmaken van een lijst van alle andere ingeschreven spelers, een lijstje van de mensen met wie hij of zij recent speelde, of door te kiezen voor de optie ‘medespeler is geen lid’. In het laatste geval wordt de medespeler behandeld als gast en is de losse baanhuur van toepassing. De speler die de reservering maakt is verantwoordelijk voor het nakomen van het reglement met betrekking tot de betaling en eventuele annulering.
 3. Spelers worden behandeld op grond van hun status op het moment van spelen. Loopt een lidmaatschap af tussen het moment van reserveren en het moment van spelen dan wordt een reservering niet geweigerd, maar wordt de betreffende speler beschouwd als ‘gast’ en is de losse baanhuur van toepassing, Speelt een lid met een gast dan krijgen beide hun eigen kosten in rekening gebracht.
 4. Van elke reservering ontvangen speler/medespeler en deelnemer per e-mail een bevestiging. In deze bevestiging staan vermeld de gereserveerde faciliteit, dag en tijd en kosten.
 5. Reserveringen door leden of reserveringen van/met gasten kunnen online worden geannuleerd. Hierbij gelden de volgende regels:
 6. Reserveringen m.b.t. Tennis, Padel en Squash kunnen tot 12 uur op voorhand zonder consequenties worden geannuleerd. Gemaakte kosten worden niet terugbetaald. De Speler/Deelnemer krijgt in het geval van een tijdige annulering een krediet toegeschreven voor de volgende reservering.
 7. Wordt een reservering minder dan 12 uur vooraf geannuleerd of is er sprake van een zgn. ‘no show’ dan zal dit resulteren in annuleringskosten.
 8. Het is verplicht de betreffende baan te betreden met correct schoeisel. De schoonmaakkosten van € 175,- zullen in rekening worden gebracht aan de gebruiker van de baan wanneer dit niet het geval is.
 9. Tijdens het gebruik van de faciliteiten bij De Stouwe indoor tennis & padel Wierden dient men met voorzichtigheid om te gaan met de eigendommen van De Stouwe indoor tennis & padel Wierden. De Stouwe indoor tennis & padel Wierden behoudt zich het recht om eventuele schade aan eigendommen in rekening te brengen.
 10. Bij het handelen in strijd met bovenstaande regels kan de toegang tot het reserveringssysteem definitief worden ontzegd; dit uitsluitend ter beoordeling van De Stouwe indoor tennis & padel Wierden.
 11. Gedurende het bezoek bij De Stouwe indoor tennis & padel Wierden gelden te allen tijde de huisregels. Deze staan hier voor tennis en padel en hier voor squash.
 12. De Stouwe indoor tennis & padel Wierden is gesloten tijdens de bouwvak.